RENDSZERHASZNÁLATI FELTÉTELEK

A jelen rendszerhasználati feltételek a Sky Forum s.r.o. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Online Advertising System Solution rendszer (továbbiakban: OASS) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Szolgáltató neve, elérhetőségei:

Sky Forum s.r.o.
Székhely: 94301 Sturovo, Hlavna 22, SR
Cégjegyzékszám: SK2120373343
Adószám:
E-mail:
Levelezési cím: u.a

Az OASS szolgáltatásai a rendszerben természetes személyként, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság képviseletre jogosult tagjaként regisztrált (továbbiakban: Felhasználó) igénybevevők számára érhetőek el. A szolgáltatás díjköteles.
Felhasználónak minősül, aki az OASS bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználó az OASS bármely eleme használatának megkezdésével elfogadja a Rendszerhasználati Feltételek, továbbá annak mellékletét képező Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Rendszerhasználati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat el nem olvasása, vagy figyelmetlen elolvasása nem mentesít annak betartása alól.

AZ OASS célja

  • Az OASS a Sky Forum s.r.o valamint a vele szerződött partnerei által megkötött hirdetési szerződések alapján , hirdetések elhelyezése a Sky Fórum Kft-vel szerződött online hirdető partnereknél.
  • A Sky Fórum Kft által üzemeltetett web áruházakban kedvezményes vásárlási lehetőség.

Az OASS lehetővé teszi a rendszerben regisztrált magánszemély, vagy jogi személy Felhasználóknak, hogy a Sky Forum s.r.o nyereségének egy részét a Felhasználók számára kifizesse. Lehetővé teszi továbbá, hogy a web áruházaiban képződő nyereségének meghatározott részét szintén kifizesse a Felhasználók részére.

Az OASS rendszerben regisztrált Felhasználók az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló alapján a Sky Forum s.r.o az általa feltöltött információk tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül.

AZ OASS használata

Az OASS rendszeréhez az alábbi böngészők használata javasolt:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy 8.0 , 9.0 vagy későbbi verzió
- MozillaFirefox 3.5 vagy későbbi verzió, Google Chrome

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy bizonyos böngészők új funkciói az OASS működését esetlegesen akadályozhatják.

A Regisztráció

Az OASS igénybevételének feltétele a regisztráció, ami a regisztrációs adatlap valóságnak megfelelő, hiánytalan kitöltésével történik. A Rendszerhasználati Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása nélkül a regisztráció nem lehetséges. A Felhasználó a regisztrációt követően, az ott megadott felhasználó név, jelszó azonosítóval léphet be a rendszerbe.

Adatkezelés

A regisztrációhoz kért, illetve a Szolgáltató által kezelt személyes adatok körét az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza, mely a Sky Forum oldalán elérhető.
A Szolgáltató az OASS-ban tárolt felhasználói adatokat a jogszabályi előírások betartásával, kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat harmadik személynek - az Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges eseteken kívül - nem adja át.

A Felhasználó kötelezettségei és jogai

Felhasználó köteles a Rendszerhasználati Feltételekben foglaltak szerint eljárni. Szolgáltató jogszabályi előírások, Felhasználóval kötött szerződés, vagy a Rendszerhasználati Feltételek megsértése esetén törölheti a Felhasználó fiókját, vagy zárolhatja hozzáférését, és ez esetben kizárja a felelősséget minden, esetlegesen ebből eredő kárért. A törlésről, illetve zárolásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott email címre értesítést küld.
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az OASS használatához szükséges felhasználónevet és jelszót harmadik személy ne ismerhesse meg, azt csak az arra jogosult használhassa. Szolgáltató nem vállal felelősséget e kötelezettség megszegésének következményeiért.
A Felhasználó felel az általa megadott információk valódiságáért. A regisztrációval a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok, információk a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást saját reklám, illetve saját levélküldés céljára nem használja.
A használat során tilos minden olyan rendszer, vagy megoldás alkalmazása, amely a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverek leállítására irányul, azt lehetővé teszi, vagy azt eredményezheti. Tilos továbbá a Szolgáltatás rendeltetésszerű működésének bármilyen módon történő veszélyeztetése.

Szolgáltató kötelezettségei és jogai

A Szolgáltató mindent megtesz a rendszer folyamatos működőképességének fenntartása és a honlapon elhelyezett anyagok vírus, illetve egyéb kártékony programoktól való mentessége érdekében, azonban a hibamentességet nem garantálja.

A Szolgáltató a feladatkörében előforduló esetleges elérési, illetve működési problémák elhárítását annak észlelését követően haladéktalanul megkezdi, annak elhárításáról, és várható időpontjáról a felhasználókat a www.skyforum.eu honlapon értesíti.

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így különösen az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló programok vagy alkalmazások által okozott károkért.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az OASS használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználót az OASS használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználó kizárólagosan saját felelősségére használja a Sky Forum honlapját és az OASS rendszerét.
Az OASS és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat, a Szolgáltató jogosult továbbá a Rendszerhasználati feltételek egyoldalú módosítására, melyről rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.
A Szolgáltató kizárja felelősségét abban az esetben, ha a tartalom a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem érhetők el, a Felhasználót ebből adódóan ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem felel.

Szerzői jogokkal kapcsolatos információk

Az OASS és annak minden eleme szellemi alkotásnak minősül, és mint ilyen szellemi tulajdont képez. A www.skyforum.eu honlapon megtalálható tartalom, és annak egyes elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, vagy egyéb módon történő felhasználását. A www.skyforum.eu honlapról tartalmat átvenni kizárólag a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználás esetében lehet, azzal a kikötéssel, hogy az átvétel során az eredeti információ nem kerülhet módosításra, továbbá minden egyes átvételnél és közzétételnél jól láthatóan és pontosan feltüntetésre kell kerülnie a honlapra történő hivatkozásnak. Az OASS-ban hozzáférhetővé tett, harmadik személyek tulajdonát képező tartalom felhasználása kizárólag az Szolgáltató írásos engedélyének birtokában lehetséges, a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között.

Jogsértő tartalom

A Felhasználók kifogásaikkal és panaszaikkal közvetlenül fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, aki megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges jogsértések megszüntetése érdekében.

Záró rendelkezések

Jelen Rendszerhasználati Feltételek és mellékletét képező Adatvédelmi nyilatkozat a Sky Forum honlapján, regisztrációs felületén megtalálhatóak, a nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban foglaltak irányadók, így különösen
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény,
- a szerzői jogról szóló törvény,
- a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény.